بیمه مهندسی

بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات

بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات بیمه ای است برای جبران سود از دست رفته ناشی از توقف ناخواسته در کار در ماشین آلات تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات می باشد.

بیمه ماشین آلات پیمانکاری

بیمه ماشین آلات پیمانکاری تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) را در طی مدت بکارگیری در پروژه های عمرانی و صنعتی پوشش می دهد.

بیمه سازه های تکمیل شده

تمام مواردی که در زمان احداث تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرار می گیرند در زمان بهره برداری تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده قرار می گیرند .

بیمه فساد کالا

بیمه فساد کالا پاسخگویی به نیازاشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار ونگران از فساد کالا دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده ، خواستار پوشش بیمه هستند.

بیمه شکست ماشین آلات

تمام مواردی که در زمان احداث می توانند تحت پوشش بیمه  تمام خطر نصب قرار گیرند در زمان بهره برداری تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار می گیرد .

بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران کلیه پروژه های در حال احداث عمرانی وساختمانی ازقبیل سد، جاده ، نیروگاهی و... را بعنوان موضوع مورد بیمه ، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان خسارتهاي مالي ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان به دلیل نقص در سازه ‌های اصلی و نیز سازه های غیر اصلی جبران مي نمايد.

بیمه تمام خطر نصب

پروژه های احداثی تاسیساتی و کارخانجات که ارزش اقلام مورد نصب در آنها بیش از مصالح و کارهای ساختمانی باشد ؛ تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد.

بیمه تجهیزات الکترونیک 

کلیه تجهیزات و دستگاه هایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی بیشتر باشد تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک قرار می گیرند.