بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

روزانه خسارتهای مختلفی در مدارس و سایر مراکز آموزشی اتفاق می افتد و مدیران آنها به دلیل نداشتن بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی دچار مشکلات فراوانی می شوند

بیمه مسئولیت جامع شهری

ببیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت بهترین پوشش ها و مناسبترین نرخ را پیشنهاد می دهد.هم اکنون شهرهای زیادی تحت پوشش بیمه بیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت هستند.

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، مسئوليت مدیررن شهر بازی در خسارت های جانی احتمالی وارد به استفاده کنندگان از دستگاهها پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو

در بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو خسارت های وارد به خودروهای پارک شده در محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و ... تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی به منظور جبران کلیه خسارت های مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود .

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی مکمل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و جبران کننده خسارت های مالی و جانی به اشخاص ثالث به دلیل انجام عملیات ساختمانی است.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

 گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار، سبب‌ بروز خسارت های‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که خسارت از محل بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی قابل پرداخت است.