بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت جامع شهری

ببیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت بهترین پوشش ها و مناسبترین نرخ را پیشنهاد می دهد.هم اکنون شهرهای زیادی تحت پوشش بیمه بیمه مسئولیت جامع شهری بیمه ملت هستند.

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی مکمل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و جبران کننده خسارت های مالی و جانی به اشخاص ثالث به دلیل انجام عملیات ساختمانی است.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی به منظور جبران کلیه خسارت های مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود .

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، مسئوليت مدیررن شهر بازی در خسارت های جانی احتمالی وارد به استفاده کنندگان از دستگاهها پوشش می دهد.

بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو

در بیمه مسئولیت پارکینگ ها و نمایشگاههای خودرو خسارت های وارد به خودروهای پارک شده در محل مورد بیمه ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و ... تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

 گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار، سبب‌ بروز خسارت های‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که خسارت از محل بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی قابل پرداخت است.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

روزانه خسارتهای مختلفی در مدارس و سایر مراکز آموزشی اتفاق می افتد و مدیران آنها به دلیل نداشتن بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی دچار مشکلات فراوانی می شوند