بیمه اتومبیل

بیمه بدنه

در بیمه بدنه خسارات وارد به اتومبیل بیمه شده جبران می گردد. همچنین در حوادثی که راننده اتومبیل بیمه شده مقصر حادثه متواری گردید خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

بیمه شخص ثالث

در تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه‌ای، مقصر شناخته شود، از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه، خسارات مالی و خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث پرداخت می‌گردد.

پوشش تکمیلی نوسان دیه

پوشش تکمیلی نوسان دیه از ابتکارات بیمه ملت است که بیمه گزار را از خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در ابتدای سال به دلیل تغییر دیه بی نیاز می کند.