بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی كليه اموال منقول و غير منقول واحدهاي مسكوني، خدماتي، اداري، آموزشي، كارگاهي، صنعتي، انبارها ..... قابل بيمه شدن مي باشند.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

 گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار، سبب‌ بروز خسارت های‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که خسارت از محل بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی قابل پرداخت است.