محصولات بیمه ملت

مفاهیم و اصطلاحات بیمه زندگی (بیمه عمر) بیمه ملت

مفاهیم و اصلاحات بیمه زندگی (عمر) بیمه ملت

بیمه گر - بیمه گر شركت بیمه ای است كه مشخصات آن در بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را بعهده می گیرد. در اینجا بیمه گر شركت سهامی بیمه  ملت است.

بیمه گزار- شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات آن در بیمه نامه قید گردیده و پرداخت حق بیمه را بعهده گرفته و استفاده كنندگان از منافع بیمه را تعیین می‌ كند.

ذینفع یا استفاده كننده - شخص حقیقی یا حقوقی است كه بیمه به نفع آن منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذكر شده و از مزایای بیمه  بهرمند میشوند. ذینفع و یا استفاده كننده معمولا از اعضای خانواده و یا افراد مورد علاقه بیمهگذار است.

حق بیمه - وجهی است كه ببیمه  گذاردر مقابل اخذ بیمه نامه به بیمه گر میپردازد.

سرمایه بیمه - سرمایه بیمه  و یا غرامت بیمه  مبلغی است كه بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر طبق شرا یط بیمه نامه به ذینفع بپردازد.

بیمه  تكمیلی - بیمه  تكمیلی پوشش اضافه ای است كه علاوه بر پوشش اصلی"بیمه نامه عمر اولیه" برای اكثر بیمه نامه ها ارائه می گردد. پوشش اضافه شامل حادثه و از كارافتادگی است. در بیمه  تكمیلی در صورتی كه فوت بیمه گزار بر اثر حادثه رخ دهد، دو برابر سرمایه به ذینفعان پرداخت می شود. نوع دیگر پوشش تكمیلی از كارافتادگی دائم و قطعی برای بیمه گذاراست. در هر یك از موارد فوق پوشش تكمیلی بسته به درخواست بیمه گزار با اضافه نرخ حق بیمه  ارائه می گردد.

حادثه - حادثه موضوع بیمه نامه عبارت است هر واقعه ناگهانی كه بر اثر یك عامل خارجی بدون قصد و اراده بیمه گزار بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگی و یا فوت میشود.

از كارافتادگي دائم و قطعي - از كارافتادگي دائم و قطعي عبارت است از قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

مدت بیمه نامه - مدت بیمه نامه در بیمه های عمر بسته به درخواست بيمه گذار متفاوت مي باشد و حداقل آن يك سال است.

اندوخته رياضي - در اصطلاح عادي اندوخته يا ذخيره و يا رزرو به چيزي اطلاق ميشود كه شخص آن را موقتا كنار بگذارد تا در موقع ديگري از آن استفاده نمايد. در بيمه عمر اندوخته يا ذخيره رياضي به وجوهي قابل استناد اطلاق ميشود كه شركت بيمه از محل حق بیمه های دريافتي كنار ميگذارد تا بتواند تعهدات آينده خود را جواب دهد. وقتي كه بیمه گر حق بيمهاي را وصول ميكند، ابتدا هزينه ها و كارمزد را از آن برداشت نموده و آن چه باقي ميماند حق بيمه خالص است. حق بيمه خالص خود به خود به حق بيمه خطر و حق بيمه پس انداز تجزيه ميگردد. از محل حق بيمه خطر سرمايه فوت پرداخت ميگردد.  جزء مربوط به پس انداز با بهره سرمايه گذاري ميگردد. به اين ترتيب قسمتي از حق بيمه ها مصرف نشده و نزد بیمه گر مي ماند. به اين وجوه اندوخته رياضي ميگويند. اضافه كردن كلمه رياضي به خاطر اين است كه با استفاده از فرمول هاي رياضي و روشهاي آكچواري حاصل ميگردد. اندوخته رياضي كه در پايان هر سال محاسبه و نگهداري مي گردد، دين شركت بيمه به بيمه گذاران است.

بازخريد بيمه عمر - بازخريد كه به آن واگذاري نيز ميگويند، راهي است براي پايان دادن به قرارداد قبل از موعد. به عبارت ديگر به نوعي اعلام اراده بیمه گزار مبني بر پايان دادن روابط قراردادي او با بیمه گراست. در تعيين مبلغ بازخريد هزينههاي مستهلك نشده بیمه گراز اندوخته رياضي كم ميشود و بیمه گزار از بیمه گر ميخواهد كه از راه بازخريد، مبلغ محاسبه شدهاي را پس از كسر هزينه هاي گوناگون بر پايه اندوخته رياضي بيمه نامه به او پس دهد.

استفاده از اين حق و اختيار كه پيامد عمده آن پايان دادن به قرارداد بیمه نامه عمر است، در صورتي براي بیمه گزار جالب است كه ادامه قرارداد فايده و مطلوبيت آغازين خود را از دست ميدهد. بطور مثال ، استفاده كننده بیمه نامه كه قرارداد به خاطر او بسته شده است فوت مينمايد و يا بیمه گزار به پول احتياج داشته باشد (البته در اين حالت بیمه گزار ميتواند درخواست وام نمايد-رجوع شود به دريافت وام از محل بيمه نامه)

بازخريد در بيمه نامه هايي وجود دارد كه بیمه گر مسلم است بايد چيزي بپردازد. مانند بيمه تمام عمر، بيمه عمر در به شرط حيات با استرداد حق بيمه، مستمري تمام عمر با شرط استرداد حق بيمه و بيمه عمر و پس انداز. بازخريد در مورد ساير بیمه های عمر بعلت نداشت ذخيره رياضي وجود ندارد (مانند بيمه عمر زماني)  و يا سوء استفاده از بازخريد كه به ضرر بیمه گر است(مانند بيمه عمر با شرط حيات كه بيمه شده احساس نمايد كه استفاده كننده دچار يك بيماري وخيمي است.)

مشاركت در منافع - در بیمه هایكه داراي ذخيره رياضي ميباشند، شركتهاي بيمه سرمايه هاي حاصل از حق بيمه ها ي مورد نظر را سرمايه گذاري مي نمايند. بیمه گزاران از منافع و سودي كه از محل اين سرمايه گذاريها حاصل ميگردد، شريك مي باشند. لذا بحث مشاركت در منافع در اين نوع بيمه ها مطرح مي گردد.

سرمايه مخفف - در حالتي كه بیمه گزار نخواهد و يا نتواند به پرداخت حق بيمه ادامه دهد و در عين حال مايل نباشد به قراداد خود پايان ببخشد از بیمه گرتقاضا ميكند كه قراردادش را مخفف نمايد. در تبد يل يك قرارداد به بيمه مخفف بدون آنكه نوع بیمه نامه تغيير نمايد، سرمايه به مبلغي كمتر كاهش مي يابد.

دريافت وام از محل ذخيره - در شرايط عمومي در بيمه نامه هايي كه ارزش بازخريد دارند پيش بيني ميشود كه بیمه گزار حق دارد از محل ذخيره رياضي بیمه نامه وام دريافت نمايد.

معاينات پزشكي - پذيرش متقاضيان بيمه عمر به دو صورت انجام ميگيرد. بدون معاينات پزشكي و با معاينات پزشكي. به علت مشكلاتي كه در مراجعه متقاضي به پزشك متخصص شركت وجود دارد، شركتهاي بيمه سعي ميكنند در موارد خاص از معاينات پزشكي متقاضي صرفنظر كنند و به پر كردن پرسشنامه مخصوص از طرف متقاضي بسنده مي كنند.

پيشنهاد بيمه عمر - همين كه متقاضي بيمه عمر تصميم به انعقاد قرارداد گرفت و نوع بيمه را برگزيد نماينده بيمه به او برگهاي ميدهد تا آن را امضاء نمايد. به اين برگه پيشنهاد بيمه عمر گويند. بيمه گذار بايستي نهايت دقت و اهميت را در تكميل پرسشنامه و ارائه پاسخها مبذول دارد. زيرا براساس مندرجات پيشنهاد بيمه عمر قرارداد صادر ميگردد. امضاء پيشنهاد بيمه تعهدي براي بیمه گزار ايجاد نميكند ولي اگر بعد از انجام معاينه پزشكي و قبول بیمه گراز امضاي قرارداد منصرف گردد، هزينه هاي پزشكي را كه بيمه گر متحمل شده است بايد بپردازد .بيمه گذار به هيچوجه نبايد پيشنهاد بيمه عمر را خالي بگذارد.

بیمه شخص ثالث بیمه ملت

بیمه شخص ثالث بیمه ملت

دسترسی سریع : مدت بیمه نامه - استعلام آنلاین حق بیمه - بیمه شخص ثالث اقساطی  پوشش های بیمه شخص ثالث

در بیمه شخص ثالث، فرد بیمه‌گذار مسئولیت تقصیر خود را در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌نماید. به زبان ساده در تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه‌ای، مقصر حادثه شناخته می‌شود، از محل بیمه شخص ثالث خودروی مقصر حادثه، خسارات مالی و خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث پرداخت می‌گردد. 

بیمه ملت همراه با گسترش فعالیت بیمه‌گری خود در رشته‌های مختلف بیمه‌ای اقدام به ارائه خدمات بیمه شخص ثالث و سرنشین دارندگان وسائط نقلیه زمینی جهت کارخانجات خودروسازی و سازمانها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است. بیمه ملت هم اکنون یکی از گسترده‌ترین مراکز صدور بیمه شخص ثالث، مراکز پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه   و مراکز پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه   را دارا است.


بیمه شخص ثالث بیمه ملتمدت بیمه نامه شخص ثالث

بیمه ملت بواسطه افزایش حق بیمه ی بیمه شخص ثالث در طی سالهای گذشته و برای رفاه حال مشتریان خود با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی خود به عنوان اولین شرکت بیمه علاوه بر فروش یکساله بیمه شخص ثالث، اقدام به طراحی و ارائه بیمه شخص ثالث کوتاه مدت ماهه وبیمه شخص ثالث ماهه بدون افزایش قیمت و یا هرگونه دریافت سود آنگونه که در سایر شرکت های بیمه متدوال است، نموده است


استعلام حق بیمه شخص ثالثاستعلام آنلاین حق بیمه شخص ثالث 

جدا از روش محاسبه آنلاین حق بیمه شخص ثالث  شما می توانید برای آگاهی از حق بیمه شخص ثالث اتومبیل خود بطور دقیق با توجه به تخفیف بیمه شخص ثالث ناشی از عدم خسارت اتومبیل خود و یا تخفیف های مناسبتی بیمه ملت  می توانید بصورت تلفنی (در ساعات اداری) یا بصورت آنلاین از کارشناسان ما میزان حق بیمه اتومبیل خود را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنید.


بیمه شخص ثالث اقساطی

هم‌اکنون علاوه بر روش پرداخت نقدی و یکجای حق بیمه شخص ثالث امکان پرداخت اقساطی حق بیمه شخص ثالث در 6 قسط برای دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت فراهم است. لازم به ذکر است بیمه‌گزاران فاقد کارت اعتباری بیمه ملت می‌توانند با خرید بیمه‌نامه‌ شخص ثالث 3 ماهه و بیمه شخص ثالث 6 ماهه بیمه ملت بجای پرداخت یکجای حق‌بیمه یکساله این مبلغ را به ترتیب در 4 قسط 3 ماهه و یا 2 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه پرداخت نمایند.


درباره بیمه شخص ثالث بیشتر بدانیم

توضیح فنی بیمه شخص ثالث

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ (بیمه شخص ثالث) در ايران‌ در بيست‌ و نهم‌ ديماه ۱۳۴۷ به‌ تصويب ‌رسيد تا مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گزار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ايجاد شده‌ از وسيله‌ نقليه‌ مورد استفاده‌ خود را بيمه‌ كند. بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ در ايران‌ به‌ دو بخش‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌شود كه‌عبارتند از :

الف) بيمه اختياري

بيمه‌ اختياري‌ (كه‌ شامل‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌، بيمه‌ مازاد شخص ثالث‌ و بيمه‌ كارت‌ سبز است‌ كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌اخير سالها بعد از تصويب‌ قانون‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ توسط شركتهاي‌ بيمه‌ طرح‌ريزي‌ و ابداع‌ شده‌ است‌).باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، براساس‌شرايط بيمه‌نامه‌ افراد زير در قبال‌ بيمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمي‌شوند:

الف. بيمه‌گذار و كليه‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها مسئوليت‌ بيمه‌گذار تلقي‌مي‌شود.
ب‌. كاركنان‌ بيمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ كه‌ در حين‌ كار و انجام‌ وظيفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند.
پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌گذار.
ت. راننده‌اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصراً در نتيجه‌ خطاي‌ او ايجاد شده‌ باشد.


خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گردر بیمه شخص ثالث بیمه ملت:

خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌
خسارات‌ ناشي‌ از خطرات‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان
خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا و راديواكتيویته
خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه
خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم
خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌
خسارات ‌وارد به ‌بيمه‌گذار و كالا، اموال‌، ساختمانها و وسايل ‌نقليه ‌تحت ‌مالكيت‌ و يا تصرف‌ بيمه‌گذار

ب) بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ و راننده‌ بیمه ملت

اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ مي‌شود; نخست‌ خساراتي‌است‌ كه‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و ديگر خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و يا مازاد ثالث‌ جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ يا بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ جبران‌ شود ويا بيمه‌نامه‌ ديه‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ كند. دراين‌ حالت‌ چنانچه‌ شركت‌ بيمه‌سرنشينان‌ اتومبيل‌ را بيمه‌ كرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد.

خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر
براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشينان‌اتومبيل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بيمه‌است‌. در واقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر
سرنشينان‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذكور در بند تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قراردارند و تابع‌ شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ مي‌باشند; اما در صورتي‌ كه‌ بروز و منشأ حادثه‌يكي‌ از خطرات‌ مذكور در ذيل‌ باشد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد
خسارات ‌ناشي ‌از خطرات‌طبيعي‌ مانند زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ كه‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و ... كه‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعي‌است‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ شرط خلاف‌ ديگري‌ بين‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد
خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسيله‌ نقليه‌ در مسابقات‌ شرطبندي‌ و آزمايشهاي‌ رانندگي
خسارات‌ ناشي‌ از تشعشعات‌ راديواكتيويته‌ و اشعه‌ يون‌زا.
خسارات‌ وارد به‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگيري‌ آن‌ ايجاد شده‌ باشد
اصولا خسارات‌ وارد در صورتي‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ پرداخت‌ و تسويه‌ خواهد شد.

ج) بيمه‌ مازاد مسئوليت‌ مدني‌شخص‌ ثالث‌ تا حد ديه

باتوجه‌ به‌ قوانين‌ مصوب‌، شركتهاي‌ بيمه‌ با در نظر گرفتن‌ محدوديت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ غرامت‌ مالي‌ وجاني‌ بيمه‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ بيمه‌نامه‌اي‌ مازاد با همان‌ شرايط و چند شرط اضافي‌ خاص‌كرده‌ و آن‌ را بيمه‌نامه‌ مازاد ثالث‌ (ديه‌) نامگذاري‌ كردند. اصولا شرايط عمومي‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ مطابق‌ با شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ است‌، اما تفاوت‌ عمده‌ آن‌ با بيمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ در اين‌ است‌ كه‌ خسارات‌ وارد براساس‌ رأي‌ محاكم‌ صالحه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تعهد بيمه‌گر از لحاظ افراد زيان‌ ديده‌ در داخل‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ برابر ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ است‌،حال‌ آنكه‌ در خارج‌ از وسيله‌ نقليه‌ براي‌ شمار افراد محدوديتي‌ وجود ندارد.
شركتهاي‌ بيمه‌ باتوجه‌ به‌ قيمت‌ و ارزش‌ فعلي‌ موارد ششگانه‌اي‌ كه‌ محاكمه‌ صالحه‌ رأي‌ خود را بر آن‌اساس‌ صادر مي‌كنند بيمه‌نامه‌هايي‌ را برحسب‌ درخواست‌ بيمه‌گذاران‌ خود از مبلغ‌ شش‌ ميليون‌ تا هفتادميليون‌ ريال‌ صادر مي‌كنند. نرخ‌ حق‌ بيمه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ ديه‌ توسط بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ابلاغ‌ شده‌ است‌.

درباره بیمه مسئولیت بیمه ملتدرباره بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای افراد تأثیرگذار می باشد. در بيمه مسئوليت مدني موضوع بيمه تأمين و جبران خسارت‌هايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل يا ترك فعل افراد و بنگاه‌ها و سازمان‌ها متوجه ديگران مي‌شود. اين خصلت تعهد به نفع ديگران (اشخاص ثالث) ويژگي بارز بيمه مسئوليت مدني است و بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.


 انواع بيمه‌ مسئوليت قابل ارائه در بیمه ملت 

بیمه ملت مفتخر است بعنوان بزرگترین بیمه خصوصی و اولین بیمه الکترونیک کشور در راستای دستیابی به اهداف خود، بیمه های مسئولیت را در متنوع ترین شکل تهیه و به مشتریان عرضه نماید:

1- بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان

2- بیمه های مسئولیت عمومی

3- بیمه های مسئولیت حرفه ای 

4- بيمه مسئوليت مدنی توليدكنندگان و فروشندگان محصول

5- بیمه مسئولیت مدنی قراردادی

6- بیمه طرح های خاص

7- بیمه وجوه در صندوق  

8- بیمه وجوه در راه   

بیمه آتش سوزی بیمه ملتبیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

در اين نوع بيمه نامه كليه اموال منقول و غير منقول واحدهاي مسكوني قابل بيمه شدن مي باشند.

در ویدئو زیر یکی از خطراتی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرد اتفاق افتاده است.

 

 


انواع بیمه نامه

1- بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله، سقوط هواپیما، ضایعات ناشی از آب برف و باران، ترکیدگی لوله های آب و ...
2- بیمه جامع خانه و خانواده
3- بیمه گروهی واحدهای مسکونی


انواع خطرات قابل بیمه شدن در بیمه نامه آتش سوزی 

خطرات اصلی شامل حریق (آتش سوزی) ـ انفجار ـ صاعقه (رعد و برق)
خطرات اضافی - شامل سیل و طغیان آب رودخانه و دریا ـ زلزله و آتش فشان ـ طوفان ـ گردباد ـ تند باد ـ سقوط بهمن ـ سقوط و برخورد اجسام خارجی ـ شکست شیشه ـ سرقت اموال و اثاثیه ـ رانش و فروکش کردن زمین ـ سقوط هواپیما و هلی کوپتر و اشیاء ساقط شده از آنها ـ ضایعات ناشی از برف و باران ـ ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ـ آشوب ـ بلوا ـ شورش(SRCC)، انفجار و دفرمه شدن بویلرها و ظروف تحت فشار صنعتی و ... 

بیمه های مسافرتی

بیمه مسافرت خارج از کشور

این بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود . 
شرکت بیمه رایز شوتز که مقر در آن کشور آلمان می باشد با همکاری شرکت بیمه ملت، خدمات ذیل را تنها به هنگام سفر بیمه شده در خارج ازکشور محل اقامت وی ارائه خواهد نمود؛ اعتبار بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور از زمان خروج بیمه شده از کشور آغاز می شود. این نوع بیمه نامه محدودیت سنی ندارد. فرانشیز، 25 یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن دربیمارستان بیش از 24 ساعت.)

مهم ترین مزایای بیمه مسافرت خارج از کشور عبارت است از:

1– هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور؛
2- جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه؛
3- پرداخت هزینه های فوریت دندانپزشکی؛
4-بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور؛
5- بازگرداندن جسد متوفی؛
6- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده؛
7- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده؛
8- تحویل دارو؛
9- ارسال پیام و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری؛
10- حواله تضمین وجوه نقد؛
11- حواله وجوه نقد؛
12- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور؛
13- معاضدت حقوقی؛
14- جبران خسارت فقدان بارتحویلی به هواپیما؛
15- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر؛
16- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی؛
17- پوشش تاخیر در حرکت.


​بیمه مسافرین ورودی به ایران :بیمه مسافرین ورودی به ایران

این بیمه نامه مربوط به مسافرینی است که به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می کنند. در صورتي كه بيمه شده در مدت اعتبار اين بيمه نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد، بيمه گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

الف) انتقال
1-  پذيرش و انتقال بيمه شده به نزديك ترين بيمارستان يا مراكز درماني مجهز در كمترين زمان ممكن.
2- انتقال بيمه شده در موارد ضروري با نظر پزشك معالج به مراكز درماني مجهزتر در اسرع وقت.
3- بازگرداندن بيمه شده به كشور متبوع خويش بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر در صورتي كه پس از درمان در محل، شرايط جسمي بيمه شده مانع از بازگشت وي به صورت يك مسافر معمولي باشد.
4- انجام اقدامات لازم در صورت فوت بيمه شده براي انتقال جسد به نزديك ترين فرودگاه محل اقامت وي در كشور متبوع.
5- انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زير 15 سال بيمه شده و يك نفر از بستگان بيمه شده به كشور متبوع در صورتي كه بيمه شده توانايي ادامه سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.
6- انجام اقدامات لازم براي انتقال يكي از بستگان بيمه شده از كشور محل اقامت بيمه شده به ايران در صورتي كه بيمه شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نياز داشته باشد.

ب) پرداخت هزينه ها
1- هزينه هاي پزشكي و بستري تا سقف 10.000 يورو و يا معادل ريالي آن براساس نرخ تسعير ارز مندرج در بيمه نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش (پس از كسر فرانشيز هزينه هاي پزشكي غيربستري)، به شرح زير پرداخت خواهد شد:
1-1- هزينه هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه و خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي، هزينه هاي دارويي، جراحي هاي سرپايي، فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.
2-1- هزينه هاي پزشكي ناشي از بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود Day Care (با بيش از ۶ ساعت بستري)

2- هزينه هاي غيرپزشكي به شرح زير پرداخت خواهد شد:
1-2 –هزينه هاي متعارف مربوط به تهيه تابوت و انتقال جسد بيمه شده متوفي به نزديكترين فرودگاه بين المللي محل اقامت وي در كشور مبداء يا محل اقامت (هزينه هاي برگزاري مراسم تشييع و تدفين در تعهد بيمه گر نمي باشد)
2-2 – در صورتي كه بيمه شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه گر به همراه نياز داشته باشد، هزينه هاي متعارف رفت و برگشت يكي از بستگان بيمه شده از كشور محل اقامت بيمه شده به محل بستري و نيز مخارج اقامت وي در ايران حداكثر تا 20 روز پرداخت خواهد شد.
3-2 - هزينه متعارف بازگشت غيرمنتظره بيمه شده به دليل صدمات يا بيماري حاد پزشكي در صورتي كه نتواند از بليط برگشت استفاده نمايد.
4-2 – هزينه هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زير 15 سال بيمه شده و يك نفر از بستگان وي به كشور مبدا يا محل اقامت در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته است.
5-2 – هزينه هاي فوريتي دندانپزشكي تا سقف 200 يورو. اين هزينه ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان مي باشد.
6-2 – هزينه هاي لازم جهت تهيه مدارك مهم مسافرتي نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و يا مدارك كنسولي در صورت گم شدن مدارك مربوطه تا سقف 200 يورو.
7-2 – هزينه هاي مربوط به معاضدت قضايي تا سقف 250 يورو در دعاوي كه در طي مدت اقامت در ايران عليه بيمه شده دادخواست مطرح شود. 


بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی

این بیمه نامه در راستای تامین امنیت و آرامش مسافرانی که در داخل کشور با هر وسیله به سفرهای تفریحی، آموزشی، ماموریت، اردوهای ورزشی و ... می روند طراحی شده است. حق بیمه این بیمه نامه براساس مدت سفر و سرمایه مورد نظر بیمه گزار تعیین می گردد.
1 - بیمه گزار می تواند شخصیت حقوقی و حقیقی داشته باشد؛
2 - حداقل تعداد بیمه شدگان 10 نفر می باشد؛
3 - سرمایه بیمه 10.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال برای هر بیمه شده می باشد؛
4 - هزینه های پزشکی 10 % سرمایه بیمه برای هر بیمه شده می باشد؛
5 - امکان انتخاب سن بیمه شدگان از بدو تولد تا 80 سالگی؛
6 - مناسب برای بیمه نمودن تورهای داخلی و خارجی و اردوهای تحصیلی است.
7 - پوششهای اضافی قابل لحاظ شدن است.
8 - جبران غرامت هرگونه حوادث ناشی از جنگ داخلی و خارجی، اقدامات بمب گذاری و تروریستی، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی، شورش، انقلاب و آشوب از مشمول تعهدات بیمه گر خارج است.

بیمه مهندسیدرباره بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی یک نوع فعالیت بیمه در رشته بیمه های بازرگانی است که اولین بار در انگلستان شروع شد. حدود اواسط قرن نوزدهم استفاده از دیگهای بخار در بخش صنعت در انگلستان باعث بروز انفجارهایی گردید که صدمات و خسارتهای جانی و مالی شدیدی را به اشخاص وارد آورد. تعدادی از استفاده کنندگان از دیگهای بخار در سال 1854 میلادی در شهر منچستر انگلستان گرد هم آمدند و راههای پیشگری از انفجار و کاهش اثرات زیانبار اقتصادی آن را بررسی کردند تا نهایتا منجر به تاسیس اولین شرکت بیمه مهندسی به نام شرکت دیگهای بخار در سال 1854 م گردید. در سایر کشورها مانند آلمان و سوئیس بیمه های مهندسی با بیمه شکست ماشین آلات در سال 1900م شروع شد.
بیمه های مهندسی با رشته های جدید بیمه ای بعدا تکامل پیدا کرد و اختراعات و توسعه تکنولوژی و صنعت گام به گام وضعیت بیمه های مهندسی را بهبود بخشید.
در ایران از اوایل دهه 1340 با همکاری شرکتهای مختلف از جمله مهمترین و موثرترین آنها شرکت بیمه اتکایی « مونیخ ری Munich Re » که یکی از معتبرترین شرکتهای بیمه اتکایی در دنیا محسوب می شود شروع شد. بطوریکه بیمه نامه هایی که هم اکنون در ایران معمول و رایج است و از طرف شرکتهای بیمه مختلف ارائه می گردد ترجمه شده بیمه نامه های این شرکت می باشد.

انواع بیمه های مهندسی

بیمه های دوره احداث (Construction)

- بیمه تمام خطر پیمانکاران 
- بیمه تمام خطر نصب

بیمه‌های دوره بهره‌برداری(Operation)

- بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری
- بیمه نامه سازه های تکمیل شده 
- بیمه فساد کالا (محصول) یا بیمه فساد کالا در سردخانه
- بیمه تجهیزات الکترونیک
- بیمه نامه شکست ماشین آلات 
- بیمه نامه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
- بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان)

بیمه باربریبیمه باربری

در این نوع از بیمه، بیمه گر متعهد ميشود تا در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می نماید خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوششهای خریداری شده جبران نماید . 

 

 

 


بیمه باربری داخلی

مبدا و مقصد این نوع بیمه نامه در داخل کشور قرار دارد. بیمه نامه های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار می تواند خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار دهد. این نوع بیمه نامه به دو صورت موردی و قراردادی صادر می گردد.
1- بیمه نامه باربری داخلی موردی : در این نوع به ازای هر بارنامه یک بیمه نامه صادر می گردد.

2- بیمه نامه باربری داخلی قراردادی: قرارداد بیمه باربری داخلی نیز با توجه به مشکلات صدور بیمه نامه موردی داخلی برای صاحبان کالا و موسسات حمل و نقل داخلی که نیازمند تحت پوشش قرار دادن محموله های متعدد در هر روز می باشند ارائه گردیده است .


بیمه نامه باربری وارداتی

مبدا این بیمه نامه در خارج از کشور و مقصد آن در داخل کشور می باشد.


بیمه نامه باربری صادراتی

مبدا این بیمه نامه در داخل کشور و مقصد آن در خارج از کشور می باشد.


بیمه نامه باربری ترانزیتی

بیمه نامه باربری ترانزیت ، بیمه نامه ای می‌باشد که هیچکدام از مبدا و مقصد در داخل کشور قرار ندارد .
ببیمه نامه باربری ترانزیتی را می‌توان به 2 دسته تقسیم‌ بندی نمود :
1-عبوری: کالای مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور نمایند. 
2-غیرعبوری : کالای مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور ننمایند.


حمل کالا با موتورلنج و سایر شناورهای کوچک و متوسط بین بنادر داخلی کشور و بنادر داخلی با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر انجام می شود و با توجه به ریسک بالای این نوع حمل و نقل ، شرکتهای بیمه برای تحت پوشش قرار دادن حمل کالا با موتورلنج و سایر شناورها ظرفیتهای محدودی دارند و از این رو این بیمه نامه با نرخ و شرایط ویژه ای صادر می گردد.

کارت اعتباری بیمه ملت پشتوانه خرید شما استکارت اعتباری 

کارت اعتباری یکی از ابزارهای مهم مالی و محصول جدید بیمه ملت است که این  شرکت  به مشتریان معتبر خود اعطاء می کند. این محصول نوعی بیمه اعتباری  است که در معاملات خرد،‌ بازپرداخت اقساط خریداران به فروشندگان را  بیمه می کند. کارت اعتباری بیمه ملت محصول نوین صنعت بیمه و جایگزینی مناسب برای چک تضمین در خریدهای اقساطی می باشد. دارندگان این کارت می توانند به فروشگاه ها و شرکت های طرف قرارداد بیمه ملت مراجعه کرده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به  صورت اقساط خریداری نمایند.

 


مزایای کارت اعتباری بیمه ملت

۱- دارندگان کارت اعتباری هنگام خرید قسطی نیاز به معرفی ضامن و یا پرداخت چک ندارند و بیمه ملت بازپرداخت اقساط دارندگان کارت را تضمین می کند.

۲- با هر خرید به میزان جمع اقساط از اعتبار کارت کم می شود و با پرداخت به موقع هر قسط، اعتبار کارت به میزان قسط پرداختی شارژ می شود و دارنده  کارت می تواند مجدداً از آن استفاده نماید.

۳- محصولات و خدمات طرف های قرارداد بیمه ملت،‌ دارای نشان تجاری و اعتبار مناسبی هستند.

۴- سرمایه قابل بیمه برای هر فرد به درجه اعتبار دارنده کارت بستگی دارد.

۵- این سرمایه در شرایط کنونی از ۱٠ میلیون ریال تا ۴٠ میلیون ریال  متغیر است. استفاده از کارت اعتباری و انجام به موقع تعهدات موجب افزایش اعتبار دارنده کارت می شود و عدم انجام به موقع تعهدات موجب کاهش اعتبار فرد خواهد شد.

۶- فروشگاههای طرف قرارداد بیمه ملت در حال افزایش است و دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت، از سبد متنوعی برای خرید انواع کالا و خدمات با کیفیت بالا بهره مند می شوند.

۷- آخرین فهرست فروشگاهها را می توانید در  اینجا   ملاحظه نموده و یا از مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت با شماره ۸۵۳۳۳-٠۲۱ سوال نمائید.

 این کارت در شرایط کنونی به صورتهای زیر توزیع می شود:

۱- شرکتهای طرف قرارداد با بیمه ملت می توانند کارت اعتباری را برای کارکنان خود دریافت کنند.

۲- بیمه گذاران بیمه پس انداز و سرمایه گذاری بیمه ملت می توانند تقاضای خود را مبنی بر دریافت کارت اعتباری به نماینده بیمه ملت ارائه نمایند.

۳- پزشکان و دندانپزشکان


 نحوه بازپرداخت اقساط:

دارنده کارت برای پرداخت اقساط می تواند به فروشگاه مراجعه و از طریق پایانه مستقر در فروشگاه اطلاعات پرداخت را برای بیمه ملت ارسال کرده و رسید سیستم را دریافت کند. همچنین می تواند اقساط را قبل از سررسید، از طرق زیر به حساب بیمه ملت واریز نماید.

در این صورت وجوه اقساط در سررسید به فروشگاه پرداخت می شود و اعتبار کارت شارژ می شود.

۱- کسر از حقوق مشتریان توسط سازمان متبوع

۲- پرداخت از طریق کلیه شعب بانک ملت

۳- پرداخت از طریق دستگاه های خودپرداز بانک ملت با استفاده از کارت بانک ملت

۴- پرداخت  از طریق سامانه اینترنتی بانک ملت به نشانی www.bankmellat.ir با استفاده ازکارتهای دارای کد پرداخت اینترنتی همه بانکهای کشور

۵- سایر شعب بانکهایی که از سامانه ساتنا و کد شناسه استفاده می کنند

 در صورتی که به هر دلیل دارنده کارت،‌ اقساط کالا یا خدمات خریداری شده را  تا سررسید مقرر پرداخت نکند،‌ بیمه ملت اقساط معوق را حداکثر تا ۵ روز بعد از سررسید به فروشگاه پرداخت می کند و آن را به اطلاع صاحب کارت و ضامن وی می رساند. در این شرایط دارنده کارت موظف است ظرف ۵ روز قسط معوق را به حساب بیمه ملت واریز نماید.در چنین شرایطی نماینده بیمه ملت برای دریافت آنها به مشتری مراجعه می کند.