اعضای شرکت


فرشاد شایسته کارشناس بیمه

فرشاد شایسته


کارشناس بیمه های مسئولیت، مهندسی و زندگی
توران حاجبیان مدیر اجرایی نمایندگی ۲۳۱۰ بیمه ملت

توران حاجبیان


کارشناس ارشد و مدیر اجرایی نمایندگی ۲۳۱۰
پگاه ذبیحی کارشناس فروش بیمه های مسئولیت بیمه ملت

کارشناس بیمه های مسئولیت و آتش سوزی

کارشناس بیمه های اتومبیل ، درمان تکمیلی و مسافرت خارج از کشور


کارشناس ارزیاب بیمه های مسئولیت و آتش سوزی