مدارک لازم برای دریافت خسارت شخص ثالث (مالی)

مدارک لازم جهت دریافت خسارت شخص ثالث (مالی)مدارک لازم برای دریافت خسارت شخص ثالث به شرح ذیل است.

– چنانچه خسارت کمتر از حداقل پوشش قانونی و بدون کروکی حادثه باشد:

۱- اصل و کپی گواهی نامه مقصر و زیاندیده

۲- اصل و کپی بیمه نامه معتبر مقصر و زیاندیده

۳- اصل و کپی کارت ماشین مقصر و زیاندیده

* حضور هر دو طرف حادثه الزامی است.

– چنانچه خسارت کمتر ازحداقل پوشش قانونی و با کروکی حادثه باشد:

۱- اصل گواهی نامه زیاندیده و کپی گواهی نامه مقصر

۲- اصل بیمه نامه زیاندیده و کپی بیمه نامه مقصر

۳- اصل کارت ماشین زیاندیده و کپی کارت ماشین مقصر

۴- یک برگ کوپن بیمه نامه مقصر

۵- اصل و یا کپی برابر اصل گزارش پلیس (کروکی نیروی انتظامی)

– چنانچه خسارت بیش ازحداقل پوشش قانونی ( پوشش حداقلی بیمه شخص ثالث) باشد:

۱- اصل و کپی گواهی نامه مقصر و زیاندیده

۲- اصل و کپی بیمه نامه معتبر مقصر و زیاندیده

۳- اصل و کپی کارت ماشین مقصر و زیاندیده

۴- اصل و یا کپی برابر اصل گزارش پلیس (کروکی نیروی انتظامی)

* حضور هر دو طرف حادثه الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بیمه شخص ثالث و نحوه تشکیل پرونده با ما تماس بگیرید.