محاسبه بیمه شخص ثالث (آنلاین)

محاسبه بیمه شخص ثالث

برای محاسبه بیمه شخص ثالث از طریق فرم زیر اقدام فرمایید. در صورت تمایل به خرید بیمه شخص ثالث درساعات اداری با ما تماس بگیرید.

محاسبه بیمه شخص ثالث سواری
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۲۱۰,۸۵۴
شش ماهه ۵,۵۲۶,۵۱۳
سه ماهه ۲,۷۶۳,۲۵۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۶۹۹,۱۴۰
شش ماهه ۵,۲۱۹,۴۸۵
سه ماهه ۲,۶۰۹,۷۴۲
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۱۸۷,۴۲۶
شش ماهه ۴,۹۱۲,۴۵۶
سه ماهه ۲,۴۵۶,۲۲۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۱۶۳,۹۹۸
شش ماهه ۴,۲۹۸,۳۹۹
سه ماهه ۲,۱۴۹,۱۹۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۶,۱۴۰,۵۷۰
شش ماهه ۳,۶۸۴,۳۴۲
سه ماهه ۱,۸۴۲,۱۷۱
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۵,۱۱۷,۱۴۱
شش ماهه ۳,۰۷۰,۲۸۵
سه ماهه ۱,۵۳۵,۱۴۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۰۹۳,۷۱۳
شش ماهه ۲,۴۵۶,۲۲۸
سه ماهه ۱,۲۲۸,۱۱۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۷۰,۲۸۵
شش ماهه ۱,۸۴۲,۱۷۱
سه ماهه ۹۲۱,۰۸۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۹,۲۳۴,۲۸۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۲۳۴,۲۸۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۲۳۴,۲۸۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۲۳۴,۲۸۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۷۲۲,۰۸۵
شش ماهه ۶,۴۳۳,۲۵۱
سه ماهه ۳,۲۱۶,۶۲۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۱۲۶,۴۱۴
شش ماهه ۶,۰۷۵,۸۴۷
سه ماهه ۳,۰۳۷,۹۲۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۵۳۰,۷۴۲
شش ماهه ۵,۷۱۸,۴۴۵
سه ماهه ۲,۸۵۹,۲۲۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۳۳۹,۳۹۹
شش ماهه ۵,۰۰۳,۶۴۰
سه ماهه ۲,۵۰۱,۸۲۰
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۱۴۸,۰۵۷
شش ماهه ۴,۲۸۸,۸۳۴
سه ماهه ۲,۱۴۴,۴۱۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۵,۹۵۶,۷۱۴
شش ماهه ۳,۵۷۴,۰۲۸
سه ماهه ۱,۷۸۷,۰۱۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۷۶۵,۳۷۱
شش ماهه ۲,۸۵۹,۲۲۳
سه ماهه ۱,۴۲۹,۶۱۱
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۵۷۴,۰۲۸
شش ماهه ۲,۱۴۴,۴۱۷
سه ماهه ۱,۰۷۲,۲۰۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۲,۴۹۳,۴۲۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۹۱۳,۴۲۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۹۱۳,۴۲۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۹۱۳,۴۲۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۹۲۷,۲۴۳
شش ماهه ۷,۱۵۶,۳۴۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۲۶۴,۶۱۸
شش ماهه ۶,۷۵۸,۷۷۲
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۶۰۱,۹۹۴
شش ماهه ۶,۳۶۱,۱۹۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۲۷۶,۷۴۵
شش ماهه ۵,۵۶۶,۰۴۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۹۵۱,۴۹۶
شش ماهه ۴,۷۷۰,۸۹۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۶,۶۲۶,۲۴۶
شش ماهه ۳,۹۷۵,۷۴۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۵,۳۰۰,۹۹۷
شش ماهه ۳,۱۸۰,۵۹۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۹۷۵,۷۴۸
شش ماهه ۲,۳۸۵,۴۴۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۵,۰۹۲,۴۹۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۳,۲۵۲,۴۹۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۳,۲۵۲,۴۹۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۳,۲۵۲,۴۹۳
لطفا صبر کنید
محاسبه بیمه شخص ثالث بارکش / موتورسیکلت
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۹۱۳,۳۸۰
شش ماهه ۶,۵۴۸,۰۲۸
سه ماهه ۳,۲۷۴,۰۱۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۳۰۷,۰۸۱
شش ماهه ۶,۱۸۴,۲۴۸
سه ماهه ۳,۰۹۲,۱۲۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۷۰۰,۷۸۲
شش ماهه ۵,۸۲۰,۴۶۹
سه ماهه ۲,۹۱۰,۲۳۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۴۸۸,۱۸۴
شش ماهه ۵,۰۹۲,۹۱۱
سه ماهه ۲,۵۴۶,۴۵۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۲۷۵,۵۸۷
شش ماهه ۴,۳۶۵,۳۵۲
سه ماهه ۲,۱۸۲,۶۷۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۶,۰۶۲,۹۸۹
شش ماهه ۳,۶۳۷,۷۹۳
سه ماهه ۱,۸۱۸,۸۹۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۸۵۰,۳۹۱
شش ماهه ۲,۹۱۰,۲۳۵
سه ماهه ۱,۴۵۵,۱۱۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۶۳۷,۷۹۳
شش ماهه ۲,۱۸۲,۶۷۶
سه ماهه ۱,۰۹۱,۳۳۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۱,۴۳۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۷۳۰,۶۸۲
شش ماهه ۷,۶۳۸,۴۰۹
سه ماهه ۳,۸۱۹,۲۰۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۰۲۳,۴۲۲
شش ماهه ۷,۲۱۴,۰۵۴
سه ماهه ۳,۶۰۷,۰۲۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۳۱۶,۱۶۲
شش ماهه ۶,۷۸۹,۶۹۷
سه ماهه ۳,۳۹۴,۸۴۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۹۰۱,۶۴۲
شش ماهه ۵,۹۴۰,۹۸۵
سه ماهه ۲,۹۷۰,۴۹۲
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۴۸۷,۱۲۲
شش ماهه ۵,۰۹۲,۲۷۳
سه ماهه ۲,۵۴۶,۱۳۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۰۷۲,۶۰۱
شش ماهه ۴,۲۴۳,۵۶۱
سه ماهه ۲,۱۲۱,۷۸۱
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۵,۶۵۸,۰۸۱
شش ماهه ۳,۳۹۴,۸۴۹
سه ماهه ۱,۶۹۷,۴۲۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۲۴۳,۵۶۱
شش ماهه ۲,۵۴۶,۱۳۶
سه ماهه ۱,۲۷۳,۰۶۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۵,۳۵۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۷۰۷,۷۸۰
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۵۵۷,۳۴۸
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۴۰۶,۹۱۶
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۱۰۶,۰۵۲
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۸۰۵,۱۸۷
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۵۰۴,۳۲۲
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۲۰۳,۴۵۸
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹۰۲,۵۹۴
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۵۸۵,۱۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
لطفا صبر کنید