محاسبه بیمه شخص ثالث (آنلاین)

محاسبه بیمه شخص ثالث

برای محاسبه بیمه شخص ثالث از طریق فرم زیر اقدام فرمایید. در صورت تمایل به خرید بیمه شخص ثالث درساعات اداری با ما تماس بگیرید.

محاسبه بیمه شخص ثالث بارکش / موتورسیکلت
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۹۱۳,۳۸۰
شش ماهه ۶,۵۴۸,۰۲۸
سه ماهه ۳,۲۷۴,۰۱۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۰,۳۰۷,۰۸۱
شش ماهه ۶,۱۸۴,۲۴۸
سه ماهه ۳,۰۹۲,۱۲۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۷۰۰,۷۸۲
شش ماهه ۵,۸۲۰,۴۶۹
سه ماهه ۲,۹۱۰,۲۳۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۴۸۸,۱۸۴
شش ماهه ۵,۰۹۲,۹۱۱
سه ماهه ۲,۵۴۶,۴۵۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۲۷۵,۵۸۷
شش ماهه ۴,۳۶۵,۳۵۲
سه ماهه ۲,۱۸۲,۶۷۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۶,۰۶۲,۹۸۹
شش ماهه ۳,۶۳۷,۷۹۳
سه ماهه ۱,۸۱۸,۸۹۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۸۵۰,۳۹۱
شش ماهه ۲,۹۱۰,۲۳۵
سه ماهه ۱,۴۵۵,۱۱۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۶۳۷,۷۹۳
شش ماهه ۲,۱۸۲,۶۷۶
سه ماهه ۱,۰۹۱,۳۳۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۱,۴۳۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۱۲۵,۹۷۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۷۳۰,۶۸۲
شش ماهه ۷,۶۳۸,۴۰۹
سه ماهه ۳,۸۱۹,۲۰۵
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۲,۰۲۳,۴۲۲
شش ماهه ۷,۲۱۴,۰۵۴
سه ماهه ۳,۶۰۷,۰۲۷
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۱,۳۱۶,۱۶۲
شش ماهه ۶,۷۸۹,۶۹۷
سه ماهه ۳,۳۹۴,۸۴۹
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹,۹۰۱,۶۴۲
شش ماهه ۵,۹۴۰,۹۸۵
سه ماهه ۲,۹۷۰,۴۹۲
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۸,۴۸۷,۱۲۲
شش ماهه ۵,۰۹۲,۲۷۳
سه ماهه ۲,۵۴۶,۱۳۶
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۷,۰۷۲,۶۰۱
شش ماهه ۴,۲۴۳,۵۶۱
سه ماهه ۲,۱۲۱,۷۸۱
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۵,۶۵۸,۰۸۱
شش ماهه ۳,۳۹۴,۸۴۹
سه ماهه ۱,۶۹۷,۴۲۴
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۴,۲۴۳,۵۶۱
شش ماهه ۲,۵۴۶,۱۳۶
سه ماهه ۱,۲۷۳,۰۶۸
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲۵,۳۵۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه اتومبیل شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱۴,۱۴۵,۲۰۳
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۷۰۷,۷۸۰
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۵۵۷,۳۴۸
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۴۰۶,۹۱۶
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۲,۱۰۶,۰۵۲
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۸۰۵,۱۸۷
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۵۰۴,۳۲۲
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۱,۲۰۳,۴۵۸
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۹۰۲,۵۹۴
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۵۸۵,۱۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
حق بیمه موتورسیکلت شما با دیه ۲۸۰ میلیون تومان به شرح زیر است:
مدت بیمه نامه حق بیمه (ریال)
یک ساله ۳,۰۰۸,۶۴۵
لطفا صبر کنید