محاسبه آنلاین نرخ بیمه مسئولیت پزشکان

محاسبه آنلاین نرخ بیمه مسئولیت پزشکان و خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان

در این صفحه در کمتر از یک دقیقه نرخ بیمه مسئولیت پزشکان را خودتان محاسبه کنید.

موضوع بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه ای عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت بیمه گذار به علت اشتباه ، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه مسئولیت حرفه‌ای بر اساس قانون مسؤولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است. این بیمه نامه علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای پزشک، مسئولیت دستیاران ، پرستاران و تکنسینهایی که زیر نظر پزشک فعالیت می نمایند را نیز پوشش می دهد.

برای طرح هرگونه پرسش در خصوص محاسبه آنلاین نرخ بیمه مسئولیت پزشکان از اینجا با ما تماس بگیرید.

مشخصات مورد بیمه

چنانچه همزمان تمایل به انتخاب چند پوشش تکمیلی را دارید با ما تماس بگیرید

حق بیمه

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۴,۲۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۵,۶۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۹,۲۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با پوشش زیبایی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش زیبایی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش زیبایی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۶,۵۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۶,۱۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۵,۷۳۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش زیبایی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش زیبایی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش زیبایی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش زیبایی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش زیبایی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش زیبایی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۱۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش زیبایی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ترک اعتیاد

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۲۵۰ ، ۴ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۸۳۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۳۹۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۱۸۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۹۷۰ ، ۲ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش ترک اعتیاد بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ترک اعتیاد

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۳۳۰ ، ۶ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۷۰۰ ، ۵ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۰۷۰ ، ۵ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۷۶۰ ، ۴ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۴۴۰ ، ۴ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش ترک اعتیاد بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ترک اعتیاد

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۴۳۰ ، ۸ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۵۹۰ ، ۷ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۷۵۰ ، ۶ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۳۳۰ ، ۶ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۹۱۰ ، ۵ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش ترک اعتیاد بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ترک اعتیاد

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۵۲۰ ، ۱۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۴۸۰ ، ۹ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۴۳۰ ، ۸ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۹۱۰ ، ۷ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۳۸۰ ، ۷ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش ترک اعتیاد بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ترک اعتیاد

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۷۸۰ ، ۱۵ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۲۱۰ ، ۱۴ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۶۳۰ ، ۱۲ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۸۴۰ ، ۱۱ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۰۶۰ ، ۱۱ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش ترک اعتیاد بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش هومیوپاتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش هومیوپاتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش هومیوپاتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش هومیوپاتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش هومیوپاتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۶,۴۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۶,۰۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش هومیوپاتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش هومیوپاتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۸,۰۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش هومیوپاتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش هومیوپاتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۱۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۱۱,۳۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش هومیوپاتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سوزنی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سوزنی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سوزنی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سوزنی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سوزنی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سوزنی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سوزنی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۹,۲۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سوزنی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سوزنی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۹,۷۴۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سوزنی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سنتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۳,۱۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سنتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سنتی

ر

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سنتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سنتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سنتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سنتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۸,۵۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سنتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش طب سنتی

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۸,۹۳۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با پوشش طب سنتی بیمه ملت کلیک کنید

حق بیمه با پوشش ایمپلنت ( ویژه دندانپزشکان )

سقف تعهدات : ۳۰۸ میلیون تومان (دیه ماه های حرام در سال ۱۳۹۷ )

توجه: به حق بیمه های زیر ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد

مدت بیمه نامه: ۳۶۵ روز

حق بیمه بدون تخفیف سنوات : ۰۰۰ ، ۰۵۰ ، ۴ ریال

حق بیمه با یک سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۶۷۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با دو سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۴۱۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با سه سال تخفیف : ۰۰۰ ، ۰۷۰ ، ۳ ریال

حق بیمه با چهار سال تخفیف و بیشتر : ۰۰۰ ، ۸۶۰ ، ۲ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای دندانپزشکان با پوشش ایمپلنت بیمه ملت کلیک کنید

توجه:

برای محاسبه حق بیمه نهایی برای رزیدنت سال اول ، به حق بیمه فوق ۲۵ درصد اضافه کنید.

برای محاسبه حق بیمه نهایی برای رزیدنت سال دوم ، به حق بیمه فوق ۳۵ درصد اضافه کنید.

برای محاسبه حق بیمه نهایی برای رزیدنت سال سوم و بعد ، به حق بیمه فوق ۵۰ درصد اضافه کنید.

لطفا صبر کنید